लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
 • प्रभात सापकोटा
  प्रभात सापकोटा

  कार्यालय प्रमुख

  dforupandehi@gmail.com

 • संदिप बासुकला
  संदिप बासुकला

  सूचना अधिकारी

  9851239021

  sandeep.dforup@gmail.com

परिचय
सूचना तथा समचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना 2080-02-19
वन पैदावार आपूर्ति समितिको काठ वितरण नामावाली 2080-02-01
आन्तारिक खपतका लागि काठ दाउरा बिक्री वितरण सम्बन्धमा । 2079-12-22
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
लुम्बिनी प्रदेश वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० 2080-01-08
प्रदेश वन ऐेन २०७८ 2078-08-16
संघिय वन ऐन २०७६ 2076-06-27
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
संघिय वन नियामावाली २०७९ 2079-03-16
प्रदेश वन नियमावाली, लुम्बिनी प्रदेश २०७९ 2079-01-14
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि 2079-12-18
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरुी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 2079-05-31
वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ 2079-05-31
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले आ.व. २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रतिवेदन 2079-12-09
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८।०७९ 2078-03-31
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।०७८ 2078-03-30
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजनन्तु (गिद्द र सारस) को अवस्था र बासस्थान सम्बन्धी अध्ययन २०७९ 2079-03-31
रुपन्देही जिल्लामा सिससार क्षेत्रहरुको चिनारी 2078-12-23
रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत वहने नदी, खोला व्यवस्थापन एवं नदीिन्य पदाथग संकलन र सदुपयोर्को लागर् तयार र्ररएको प्रारमभिक वातावरणीय परीक्षण 2078-03-28
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बिदा फारम 2079-12-25
पर्यटन काज फारम 2079-12-25
विरुवा माग सम्बनधी निवेदन 2079-12-18
कर्मचारी विवरण

फेसबुक