लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
अध्ययन तथा प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 रुपन्देही जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण सामग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व.०८०/०८१ अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2080-03-27 जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजनन्तु (गिद्द र सारस) को अवस्था र बासस्थान सम्बन्धी अध्ययन २०७९ अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2079-03-31 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 रुपन्देही जिल्लामा सिससार क्षेत्रहरुको चिनारी अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2078-12-23 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत वहने नदी, खोला व्यवस्थापन एवं नदीिन्य पदाथग संकलन र सदुपयोर्को लागर् तयार र्ररएको प्रारमभिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2078-03-28 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
5 संकटासन्न तथा लोपोन्मुख वनस्पति (विजयसाल र सतिसालको) अध्ययन, २०७७ अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2077-03-25 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
6 रुपन्देही जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना (आ.व. २०७५/०७६ – आ.व.२०७९/०८०) अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2075-12-27 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
7 स्थानिय तह अनुसार वन क्षेत्रको विवरण रुपन्देही अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2075-04-24 Department of Forest Research and Survey विवरण हेर्नुहोस्
8 रुपन्देही जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/०७६ – आ.व.२०७९/०८०) अध्ययन तथा प्रतिवेदन 2075-03-27 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्