लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
फारमहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 बिदा फारम फारमहरु 2079-12-25 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 पर्यटन काज फारम फारमहरु 2079-12-25 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 विरुवा माग सम्बनधी निवेदन फारमहरु 2079-12-18 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 काठ/दाउरा मागको निवेदन फारमहरु 2079-12-18 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
5 सामुदायिक वनको अनुगमन फारम फारमहरु 2078-04-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्