लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
निर्देशिका/ कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 वन सेवाका कर्मचारीहरुका लागि पोशाक संहिता (ड्रेस कोड) कार्यविधि, २०८० निर्देशिका/ कार्यविधि 2080-11-30 वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश विवरण हेर्नुहोस्
2 वन क्षेत्र भित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० निर्देशिका/ कार्यविधि 2080-11-22 वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश विवरण हेर्नुहोस्
3 समृद्धिका लागि वन काययक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० निर्देशिका/ कार्यविधि 2080-10-24 रेड कार्यान्वयन केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
4 प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने संघीय सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरको कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० निर्देशिका/ कार्यविधि 2080-06-07 वन तथा वातावरण मन्त्रालय विवरण हेर्नुहोस्
5 लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१ निर्देशिका/ कार्यविधि 2080-04-22 वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश विवरण हेर्नुहोस्
6 वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्देशिका/ कार्यविधि 2079-12-18 डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्ग विवरण हेर्नुहोस्
7 समुदायमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन अनुदान निर्देशिका निर्देशिका/ कार्यविधि 2079-11-29 रेड कार्यान्वयन केन्द्र विवरण हेर्नुहोस्
8 वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरुी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ निर्देशिका/ कार्यविधि 2079-05-31 उद्योग वाम्िज्य तथा आपतूत ि मन्त्त्रालय विवरण हेर्नुहोस्
9 वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ निर्देशिका/ कार्यविधि 2079-05-31 वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश विवरण हेर्नुहोस्
10 राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त याेजनाकाे लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाेग गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड सहितकाे कार्यविधि, २०७६ निर्देशिका/ कार्यविधि 2076-12-06 वन तथा वातावरण मन्त्रालय विवरण हेर्नुहोस्
11 सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५ निर्देशिका/ कार्यविधि 2075-04-17 वन तथा भु संरक्षण विभाग विवरण हेर्नुहोस्
12 वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७३ निर्देशिका/ कार्यविधि 2073-12-03 वन तथा वातावरण मन्त्रालय विवरण हेर्नुहोस्
13 सामुदायिक वनको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका २०७३ निर्देशिका/ कार्यविधि 2073-03-22 वन तथा भु संरक्षण विभाग विवरण हेर्नुहोस्
14 सामदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०६५ निर्देशिका/ कार्यविधि 2065-04-30 वन तथा भु संरक्षण विभाग विवरण हेर्नुहोस्