लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
रुपन्देही जिल्लामा सिससार क्षेत्रहरुको चिनारी

सम्बन्धित डाउनलोड

संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजनन्तु (गिद्द र सारस) को अवस्था र बासस्थान सम्बन्धी अध्ययन २०७९

2079-03-31 | डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही

रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत वहने नदी, खोला व्यवस्थापन एवं नदीिन्य पदाथग संकलन र सदुपयोर्को लागर् तयार र्ररएको प्रारमभिक वातावरणीय परीक्षण

2078-03-28 | डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही

संकटासन्न तथा लोपोन्मुख वनस्पति (विजयसाल र सतिसालको) अध्ययन, २०७७

2077-03-25 | डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही

रुपन्देही जिल्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना (आ.व. २०७५/०७६ – आ.व.२०७९/०८०)

2075-12-27 | डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही

स्थानिय तह अनुसार वन क्षेत्रको विवरण रुपन्देही

2075-04-24 | Department of Forest Research and Survey