लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत वहने नदी, खोला व्यवस्थापन एवं नदीिन्य पदाथग संकलन र सदुपयोर्को लागर् तयार र्ररएको प्रारमभिक वातावरणीय परीक्षण