लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरुी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

.

सम्बन्धित कानूनी दस्ताबेज