लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९

.

सम्बन्धित कानूनी दस्ताबेज

वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

2079-12-18 | डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्ग

वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरुी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

2079-05-31 | उद्योग वाम्िज्य तथा आपतूत ि मन्त्त्रालय

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त याेजनाकाे लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयाेग गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड सहितकाे कार्यविधि, २०७६

2076-12-06 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७५

2075-04-17 | वन तथा भु संरक्षण विभाग

वन पैदावार सङ्कलन तथा विक्री वितरण निर्देशिका २०७३

2073-12-03 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय