लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
सूचना तथा समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 एक सामुदायिक वन एक उद्यम विकास कार्यक्रम २०८० सूचना तथा समाचार 2080-11-03 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना प्रकाशित सूचना २०८०।१०।२८ सूचना तथा समाचार 2080-10-28 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 वन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापन बाट उत्पादन भएका नदी जन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार 2080-10-16 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना२०८०।०७।२१ सूचना तथा समाचार 2080-07-21 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
5 कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार 2080-05-28 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
6 काठ लिलाम सम्बन्धी दोिस्रो पटक सूचना २०८०।०५।०५ सूचना तथा समाचार 2080-05-05 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
7 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना २०८०।०४।१५ सूचना तथा समाचार 2080-04-15 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
8 सुचिकृत सूचना सूचना तथा समाचार 2080-04-11 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
9 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार 2080-02-19 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
10 सिलबन्धी दरभाउ आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचार 2080-02-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
11 शिलबन्धी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार 2080-02-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
12 वन पैदावार आपूर्ति समितिको काठ वितरण नामावाली सूचना तथा समाचार 2080-02-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
13 आन्तारिक खपतका लागि काठ दाउरा बिक्री वितरण सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार 2079-12-22 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
14 सामुदायिक वनको अनुगमन फरम सूचना तथा समाचार 2079-12-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
15 भूमि सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशन । सूचना तथा समाचार 2079-12-12 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
16 वन डढेलो सचेतना कार्यक्रम सूचना तथा समाचार 2079-12-07 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
17 वन डढेलो सम्बन्धी जानकारीमुलक हाते पुस्तिका सूचना तथा समाचार 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
18 सामुदायिक वनकाे टाँचा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
19 वन डढेलो सप्ताह आयोजना सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
20 एक सामुदायिक वन एक उद्यम विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचार 2079-11-19 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
21 काठ दाउरा कटान मुछान सम्वन्धी शिलाबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचार 2079-11-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
22 एक पालिका एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम सूचना तथा समाचार 2079-10-23 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
23 उम्मेदवारी सिफारिश सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 2079-09-26 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
24 सामुदायिक वन को कोष सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 2079-08-29 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्