डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सामाग्री सुरक्षा निकायलाई हस्तान्त्रण