Top

नारा : " व्सयवसायिक र सिर्क्षजनशील प्रशासन निजामती प्रशासन : विकास समृद्बि र सुशासन "

Phone :
०७१-५२०२२२
Mail :
dforupandehi@gmail.com
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली नियम ३ बमोजिम डि व का, रुपन्देहीले सार्वजनिक गरिएको विवरण > >सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली नियम ३ बमोजिम डि व का, रुपन्देहीले सार्वजनिक गरिएको विवरण