Top

नारा : " व्सयवसायिक र सिर्क्षजनशील प्रशासन निजामती प्रशासन : विकास समृद्बि र सुशासन "

Phone :
०७१-५२०२२२
Mail :
dforupandehi@gmail.com
वार्षिक प्रगति विवरण >वार्षिक प्रगति विवरण
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
109 1 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली नियम ३ बमोजिम डि व का, रुपन्देहीले सार्वजनिक गरिएको विवरण 2021-10-24
108 2 वार्षिक प्रगति विवरण २०७७।०७८ 2021-10-19
95 3 प्रदेश मार्फत प्राप्त जडीबुटी उत्पादन कार्यक्रमको दोश्रो चाैमासिक प्रगति 2020-03-22
94 4 प्रदेश मार्फत प्राप्त वन वन्यजन्तु लगायत कार्यक्ररमको दोश्रो चाैमासिक प्रगति 2020-03-22
93 5 प्रदेश मार्फत प्राप्त पर्यापर्यटन कार्यक्रमको दोश्रो चाैमासिक प्रगति 2020-03-22
92 6 ससर्त अनुदान संधीय कार्यक्रमको दोश्रो चाैमासिक प्रगति 2020-03-22
78 7 बार्षिक प्रगति विवरण 2019-09-07
77 8 बार्षिक प्रगति विवरण 2019-09-07